Hypocrisy, Septicflesh, The Agonist, Horizon Ignited – Klub Proxima

Hypocrisy, Septicflesh, The Agonist, Horizon Ignited // 17.11.2022, Klub Proxima // fot. Dominika Kudła